Competences

Osaaminen_sivu1

1. Osaan soveltaa digiteknologiaa riittävän hyvin omiin työtehtäviini nähden.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

2. Tunnen varhaiskasvatuksen digipedagogiikkaa ohjaavan kuntakohtaisen suunnitelman sisällön.
[Kyllä, tunnen hyvin / Kyllä, tunnen jonkin verran / Ei, en tunne, mutta tiedän, että suunnitelma on olemassa / En tunne, enkä ole tietoinen ko. suunnitelmasta / Kunnassani ei ole ko. suunnitelmaa]

3. Käytän digiteknologiaa työssäni:

Respondent selects any number of choices from a list. The respondent can also add one's own choice. These are added to the list of choices that is displayed to other respondents.

4. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten digitaitojasi:
[Olen asiantuntija, joka jakaa osaamistaan yhteisön käyttöön ja kehittää työyhteisön osaamista / Olen monipuolinen digiosaaja ja toimin usein vertaistukena / Minulla on melko kehittyneet pedagogiset digitaidot / Minulla on perustason digitaidot / Perusosaamisessani on puutteita]

5. Koen tarvitsevani lisää koulutusta digiosaamiseen liittyvistä asioista.
[Kyllä / En / En osaa sanoa]

6. Jos vastasit kyllä, minkälaista koulutusta kaipaisit?

Osaaminen

1. Osaan huomioida tekijänoikeudet käyttäessäni eri aineistoja verkosta.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

2. Osaan huomioida lapsen tekijänoikeudet hänen tekemiinsä töihin ja ottamiinsa kuviin.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

3. Tunnen Creative Commons-lisenssien käyttöperiaatteet.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

Osaaminen

1. Tunnen oman kuntani tietosuojaan liittyvät ohjeet.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

2. Tunnen oman kuntani tietoturvaan liittyvät ohjeet.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

3. Tunnen  Vardan ja Kosken tietovarannot ja tiedän mihin tietoja käytetään.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

4. Tunnen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja Suomen tietosuojalain pääperiaatteet.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

5. Osaan ottaa työssäni huomioon lapsen oikeuden yksityisyytensä suojaan (esimerkiksi lapsesta otetut kuvat ja niiden julkaiseminen).
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

6. Tiedän, miten suojata salassapidettäviä tietoja.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

7. Ymmärrän, mitä turvakielto tarkoittaa ja osaan toimia sen mukaisesti.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

Osaaminen

10. Olen keskustellut kehityskeskustelussa esimieheni kanssa digiosaamisestani kuluneen vuoden aikana.
[Kyllä, olen keskustellut / Ei, en ole keskustellut / Kanssani ei ole käyty kehityskeskustelua]

Organisational culture

Toimintakulttuuri_sivu1

1. Hyödynnän lasten kanssa työskentelyssä digilaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone, kosketusnäyttötaulu, dokumenttikamera, robotit tai muut laitteet).
[Päivittäin / Useamman kerran viikossa / Vähintään kerran viikossa / Vähintään kerran kuukaudessa / Vähintään kerran puolessa vuodessa / Harvemmin tai ei koskaan]

2. Käytän monipuolisesti digiteknologiaa lasten kanssa.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

3. Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien sovellusten ja toimintatapojen kokeilemiseen lapsiryhmän kanssa.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

4. Työyhteisössäni järjestetään riittävästi aikaa digiasioihin perehtymiseen.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

5. Saatavillani on riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea digivälineistön käyttöön.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

6. Saatavillani on riittävästi tukea digipedagogiikan käyttöön lapsiryhmässä.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

7. Saan työyhteisöstäni digipedagogiikan käyttöön liittyviä vinkkejä.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

8. Jaan hyväksi havaitsemiani digipedagogisia ratkaisuja usein työyhteisössäni.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

9. Olen keskustellut esimieheni kanssa digiosaamisestani kuluneen vuoden aikana.
[Kyllä / En]

Digitaalinen oppimisympäristö

DigitaalinenOppimisympäristö_sivu1

1. Käytettävissäni on (ryhmässä tai yksikössä):

Respondent selects any number of choices from a list. The respondent can also add one's own choice. These are added to the list of choices that is displayed to other respondents.

2. Minun on tarvittaessa mahdollista saada väliaikaiseen käyttööni seuraavat (esimerkiksi lainaamalla toimipisteeni ulkopuolelta):

Respondent selects any number of choices from a list. The respondent can also add one's own choice. These are added to the list of choices that is displayed to other respondents.

3. Jos olisi mahdollista, käyttäisin edellisten lisäksi seuraavia:

Respondent selects any number of choices from a list. The respondent can also add one's own choice. These are added to the list of choices that is displayed to other respondents.

DigitaalinenOppimisympäristö_sivu2

1. Oppimisympäristön digilaitteet ja -välineet ovat lasten käytettävissä muulloinkin kuin ennakolta sovittuina aikoina mahdollistaen pitkäjänteisen työskentelyn.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

2. Käytössäni olevat laitteet, ohjelmistot ja sovellukset ovat keskenään yhteensopivia.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

3. Toimipisteeseeni hankittu digivälineistö on aktiivisessa käytössä.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

4. Minulla on mahdollisuus vaikuttaa digivälineistön hankintaan.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

5. Minulla on mahdollisuus vaikuttaa sovellushankintoihin.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

DigitaalinenOppimisympäristö_sivu3

1. Toimipisteessäni on hyvin toimiva verkkoyhteys.
[Kyllä / Kyllä, osittain / Ei / En osaa sanoa / Yksikössäni ei ole verkkoyhteyttä]

2. Käytän seuraavia viestintäkanavia tiedottamiseen tai vuorovaikutukseen huoltajien kanssa:

Respondent selects any number of choices from a list. The respondent can also add one's own choice. These are added to the list of choices that is displayed to other respondents.

DigitaalinenOppimisympäristö_sivu4

DigitaalinenOppimisympäristö_sivu5

Pedagogical activities

PedagoginenToiminta_sivu1

1. Huomioin arjen teknologian ja keskustelen siitä lasten kanssa.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

2. Digitaidot ovat luonteva ja tarkoituksenmukainen osa monipuolista toimintaa oppimisen eri osa-alueilla.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

3. Oppimisympäristöä suunniteltaessa otan huomioon digitaalisten välineiden tuomat mahdollisuudet.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

4. Ohjaan lapsia turvalliseen ja vastuulliseen toimintaan digitaalisissa ympäristöissä
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

5. Tuen lasten aktiivista osallisuutta ja luovaa työskentelyä digitaalisilla välineillä.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

6. Ohjaan lapsia käyttämään digitaalisia välineitä toiminnallisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

7. Hyödynnän lasten kiinnostuksen kohteita ja aloitteita digiteknologiaan tutustumisessa.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

8. Hyödynnän digiteknologiaa lasten kiinnostuksen kohteiden ja aloitteiden perusteella asioiden ja ilmiöiden tutkimisessa.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

9. Hyödynnän digiteknologiaa tukea tarvitsevien lasten kanssa yhtenä tuen muotona (esimerkiksi apuvälineenä kielen oppimisen tukena).
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

10. Tiedostan roolini mediakasvattajana.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

11. Tunnistan ohjelmoinnin näkökulman
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

12. Suosin pelillisiä elementtejä ja liikkumiseen kannustavia digitaalisia ympäristöjä.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

PedagoginenToiminta_sivu2

1. Mainitse 1 - 3 sovellusta tai palvelua, joita käytät mieluiten pedagogisessa tarkoituksessa lasten kanssa (tietokoneohjelma, sovellus, nettisivusto, digikirja, tms).

2. Olen keskustellut huoltajien kanssa digiteknologian käytöstä lapsiryhmässä.
[Kyllä, olen keskustellut / Ei, en ole keskustellut, enkä näe sitä tarpeelliseksi / Ei, en ole keskustellut, mutta aion keskustella jatkossa]

3. Käytän kustantajan digitaalista oppikirjaa.
[Kyllä / En / Aihe ei kosketa minua]

4. Jos vastasit kyllä, niin mitä oppikirjaa olet käyttänyt?

5. Olen luonut pedagogista digitaalista sisältöä (esim. kosketusnäytölle, tableteille tai tietokoneelle):
[Kyllä / En / En osaa sanoa]

6. Jos vastasit kyllä, niin minkälaista pedagogista digitaalista sisältöä olet luonut?

7. Hyödynnän digiteknologiaa yhteistyössä alkuopetuksen kanssa.
[Kyllä / En / Aihe ei kosketa minua]

8. Jos vastasit kyllä, niin miten olet hyödyntänyt digiteknologiaa yhteistyössä alkuopetuksen kanssa?

PedagoginenToiminta_sivu3

PedagoginenToiminta_sivu4

PedagoginenToiminta_sivu5

1. Kielten rikas maailma

Respondent selects any number of choices from a list. The respondent can also add one's own choice. These are added to the list of choices that is displayed to other respondents.

2. Ilmaisun monet muodot

Respondent selects any number of choices from a list. The respondent can also add one's own choice. These are added to the list of choices that is displayed to other respondents.

3. Minä ja meidän yhteisömme

Respondent selects any number of choices from a list. The respondent can also add one's own choice. These are added to the list of choices that is displayed to other respondents.

4. Tutkin ja toimin ympäristössäni

Respondent selects any number of choices from a list. The respondent can also add one's own choice. These are added to the list of choices that is displayed to other respondents.

5. Kasvan, liikun ja kehityn

Respondent selects any number of choices from a list. The respondent can also add one's own choice. These are added to the list of choices that is displayed to other respondents.

PedagoginenToiminta_sivu6

1. Hyödynnän lasten kiinnostuksen kohteita ja aloitteita digiteknologiaan tutustumisessa.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

2. Hyödynnän digiteknologiaa lasten kiinnostuksen kohteiden ja aloitteiden perusteella asioiden ja ilmiöiden tutkimisessa.
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

3. Hyödynnän digiteknologiaa tukea tarvitsevien lasten kanssa yhtenä tuen muotona (esimerkiksi apuvälineenä kielen oppimisen tukena).
[Täysin eri mieltä / Jokseenkin eri mieltä / Ei eri eikä samaa mieltä / Jokseenkin samaa mieltä / Täysin samaa mieltä]

4. Olen keskustellut huoltajien kanssa digiteknologian käytöstä lapsiryhmässä.
[Kyllä, olen keskustellut / Ei, en ole keskustellut, enkä näe sitä tarpeelliseksi / Ei, en ole keskustellut, mutta aion keskustella jatkossa]

Pedagoginen dokumentointi

PedagoginenDokumentointi_sivu1

1. Hyödynnän digitaalista dokumentointia toiminnan suunnittelussa:
[Kyllä / Ei / En osaa sanoa]

2. Jos kyllä, niin miten?

3. Hyödynnän digitaalista dokumentointia toiminnan kehittämisessä:
[Kyllä / Ei / En osaa sanoa]

4. Jos kyllä, niin miten?

5. Hyödynnän digitaalista dokumentointia toiminnan arvioinnissa:
[Kyllä / Ei / En osaa sanoa]

6. Jos kyllä, niin miten?

7. Dokumentoin lapsen kasvua ja oppimista digitaalisesti:
[Ryhmäkohtaisesti / Lapsikohtaisesti / Sekä ryhmä- että lapsikohtaisesti / En dokumentoi digitaalisesti]

8. Käytän seuraavia kanavia pedagogiseen dokumentointiin:

Respondent selects any number of choices from a list. The respondent can also add one's own choice. These are added to the list of choices that is displayed to other respondents.

9. Lapset osallistuvat digitaaliseen dokumentointiin.
[Kyllä, ryhmän / Kyllä, henkilökohtaiseen / Kyllä, sekä ryhmän että henkilökohtaiseen / Ei, lapset eivät osallistu digitaaliseen dokumentointiin]

10. Lasten huoltajat voivat osallistua (digitaaliseen) pedagogiseen dokumentointiin
[Kyllä / Ei / En osaa sanoa]